Tin cải cách hành chính
 
Cải cách hành chính luôn là trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành của thành phố
12/15/16 2:26 PM

Năm 2016, công tác CCHC được Thành phố xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột phá. UBND Thành phố không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm; đã tập trung giải quyết, xử lý những vấn đề lớn, vấn đề khó trong CCHC, nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động với nhiều cách làm hay, sáng tạo, tư duy đổi mới.

Công tác CCHC của thành phố Hà Nội đã thu nhiều kết quả toàn diện, đáng phấn khởi, góp phần nâng cao kỷ cương hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo. Thành phố đặc biệt chú trọng, quan tâm chỉ đạo thực hiện việc chuẩn hóa, đơn giản hóa và bãi bỏ các TTHC trong lĩnh vực: đăng ký kinh doanh, đầu tư, xây dựng, thuế. Đến nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố là 1.981 TTHC (trong đó, sở, cơ quan ngang sở là 1.516 thủ tục; cấp huyện là 302 thủ tục; cấp xã là 163 thủ tục). Tỷ lệ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 96% trong toàn Thành phố. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trong toàn Thành phố đạt 98,43%.

Trong thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Thàn phố đã tích cực thực hiện rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cẩu tổ chức, biên chế của UBND Thành phố và cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố theo hướng tinh gọn, thực sự hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; tăng dần tự chủ kinh phí, giảm chi ngân sách, giảm biên chế với nguyên tắc thực hiện đúng quy định, phù hợp với thực tiễn.

Thành phố đã thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của 22/22 Sở và tương đương. Sau sắp xếp giảm 46 phòng, ban (22,5%), giảm thêm 6 phòng ban so với quy định; giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng; thực hiện bảo lưu phụ cấp chức vụ đối với trưởng, phó phòng sau sắp xếp, kết hợp xem xét luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp. Đối với đơn vị hành chính thuộc Sở, sau sắp xếp có 19 Chi cục và tương đương. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, Thành phố đã thực hiện rà soát, sắp xếp giảm từ 401 đơn vị xuống còn 280 đơn vị (30,2%).

Trong công tác hiện đai hoá hành chính, năm 2016, Thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công trên quan điểm thiết lập một hệ thống CNTT dùng chung, đồng bộ. Ngày 01/12/2015, HĐND ban hành Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu tổng quát là phát triển chính quyền điện tử gắn liền với CCHC, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, cung cấp các dịch vụ công tốt nhất phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp hướng tới xây dựng Thủ đô thành Thành phố thông minh; đi đầu cả nước về xây dựng chính quyền điện tử; đồng thời, tập trung ưu tiên hình thức thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg, ngày 30/12/2014, của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước.

Các ứng dụng, dữ liệu nổi bật như: khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp; mã số định danh công dân; phần mềm tuyển sinh trực tuyến các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017; phần mềm Giám định Bảo hiểm y tế; phần mềm đăng ký kinh doanh... Thành phố đã thực hiện thí điểm mô hình trường học điện tử tại quận Long Biên, đẩy mạnh việc kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, mở rộng hóa đơn điện tử. Một số ứng dụng CNTT đã được nghiên cứu, xây dựng để triển khai như: xây dựng Tổng đài hỗ trợ người nộp thuế qua điện thoại; xây dựng Cổng Giao tiếp điện tử với người nộp thuế; Đề án nộp thuế trước bạ ô tô, xe máy điện tử; kê khai điện tử hộ cho thuê nhà; triển khai hoàn thuế điện tử…

Thành phố đã thực hiện nối mạng liên thông từ Thành phố đến các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và toàn bộ 584 xã, phường, thị trấn sử dụng số liệu dùng chung và tiến tới xây dựng kho dữ liệu chung. Thành phố đã thống nhất việc tích hợp dữ liệu của Thành phố với Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để thực hiện giải quyết các TTHC liên thông tại các xã, phường, thị trấn.

Tiếp nối kết quả của những năm qua, năm 2017, thành phố Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền về CCHC có hiệu quả đến người dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng dịch vụ công; phấn đấu đưa Hà Nội vào nhóm đầu các địa phương có chất lượng điều hành khá, tăng các chỉ số xếp hạng cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các nội dung, nhiệm vụ của CCHC theo hướng tổng thể và đồng bộ; chú trọng ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước ở các lĩnh vực kinh doanh, giao thông đô thị, xây dựng, y tế, giáo dục, đất đai, tài nguyên môi trường… Đơn giản hóa các TTHC, tiếp tục rà soát cắt giảm các thủ tục gây phiền hà cho nhân dân; tăng cường công khai minh bạch thông tin, hướng dẫn rõ ràng các quyết định, chính sách, TTHC cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp; nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, các trang thiết bị, các ứng dụng trong giải quyết TTHC theo hướng hiện đại, đa dạng hình thức tiếp nhận hồ sơ (qua mạng, qua dịch vụ bưu chính...); mở rộng cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thành phố.

Cùng với đó, đổi mới hình thức đánh giá và nhân rộng việc đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với công tác CCHC. Thực hiện khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong năm 2017; triển khai Kế hoạch đánh giá mức độ hài lòng của người dân ở các dịch vụ sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục…


Theo Hà Nội portal


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE