Tin cải cách hành chính
 
Hà Nội: Liên kết thủ tục hành chính với các Bộ, ngành
4/12/18 2:24 PM

Trong quý I/2018, các thủ tục hành chính (TTHC) sau rà soát, chuẩn hóa đã được liên kết với TTHC của các Bộ, ngành theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Theo báo cáo của UBND TP.Hà Nội, 100% các quyết định công bố TTHC sau khi Thành phố ban hành đã được thành phố công khai theo quy định trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC và các hình thức khác theo quy định.

Bên cạnh các hình thức công khai trên, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia với Cổng thông tin điện tử của thành phố.

UBND thành phố cũng đã tiến hành rà soát 30 quyết định công bố của UBND thành phố ban hành năm 2017, với tổng số 584 TTHC đã được công khai trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Trong đó, cập nhật mới 115 TTHC; cập nhật bổ sung dữ liệu 469 TTHC. Các TTHC dư thừa, trùng lặp, bị bãi bỏ theo quyết định công bố đã được thu hồi và để chế độ không công khai.

3 quyết định công bố TTHC của UBND thành phố năm 2018, với tổng số 135 TTHC, trong đó, đã công khai 86 thủ tục và thu hồi 49 thủ tục để chế độ không công khai. Các TTHC sau rà soát, chuẩn hóa đã được liên kết với TTHC của các Bộ, ngành theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

UBND thành phố đã thông qua phương án đơn giản hóa TTHC năm 2017 đối với 61 TTHC gồm 3 TTHC lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, 3 TTHC lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, 11 TTHC lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 10 TTHC lĩnh vực khoa học công nghệ, 4 TTHC lĩnh vực y tế, 18 TTHC thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, 12 TTHC lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố...

Theo báo cáo, qua đánh giá, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, chất lượng kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố được nâng cao, hiệu quả và thiết thực. Việc xây dựng sáng kiến cải cách TTHC được tăng cường; việc rà soát đơn giản hóa TTHC, công bố, công khai được thực hiện nghiêm đúng quy định tạo điều kiện cho việc tiếp cận, thực hiện TTHC của tổ chức, cá nhân.

Công tác chuyển giao nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông tại Hà Nội được thực hiện kịp thời, đồng bộ, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả. Đội ngũ các cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC ở các sở, ngành, quận huyện thị xã tiếp tục được kiện toàn, bố trí sắp xếp và được hỗ trợ kinh phí đầy đủ, kịp thời.

Việc giải quyết TTHC tại các đơn vị đã được các cấp, các ngành quan tâm, nâng cao chất lượng giải quyết, hạn chế việc trả hồ sơ quá hạn và thực hiện việc xin lỗi nếu trả hồ sơ quá hạn; việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về quy định hành chính, thực hiện TTHC được thực hiện đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, chính xác.

Nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng bảo đảm hiệu quả trong việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, vừa qua, công tác tập huấn nghiệp vụ về kiểm soát TTHC cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC của các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được quan tâm thực hiện.


Theo chinhphu.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE