Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình
9/8/17 3:13 PM

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 482/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. 

Nội dung kiến nghị: Cử tri phản ánh Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội của Chính phủ đã ban hành khá lâu; tuy vậy, đến nay các đối tượng điều chỉnh của Nghị định này chưa được tiếp cận với nguồn vốn hỗ trợ phát triển nhà ở của Chính phủ, nhất là các đối tượng chính sách, người dân vùng sâu, vùng xa hiện đang có nhiều khó khăn về nhà ở. Đề nghị Chính phủ quan tâm sớm có nguồn vốn để triển khai thực hiện đảm bảo Nghị định nói trên. (Câu số 3)

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có công văn 2101/BXD-QLN ngày 07/8/2017 trả lời như sau:

Trong thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu giải quyết những vướng mắc khi triển khai thực hiện Luật Đầu tư công để sớm bố trí vốn để triển khai thực hiện các chính sách, chương trình nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Ngày 26/4/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý bổ sung 2.000 tỷ đồng (trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020) cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội (Văn bản số 102/UBTVQH14-TCNS), trong đó dành một phần cho chương trình hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Ngày 23/6/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Tờ trình Chính phủ số 5146/TTr-BKHĐT về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với phần vốn còn lại (đợt 2), theo đó số vốn phải bổ sung thêm để hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở là 937,931 tỷ đồng. Do vậy, số vốn bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện cho vay nhà ở xã hội theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ chỉ còn lại là 1.062,069 tỷ đồng (2.000 tỷ đồng – 937,931 tỷ đồng). Số tiền chênh lệch giữa Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng (840 tỷ đồng) với đề xuất nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (937,931 tỷ đồng – 840 tỷ đồng = 97,931 tỷ đồng) sẽ được cấp bù khi thu hồi nợ của các địa phương. Nguồn vốn này được phân bổ để triển khai thực hiện từ năm 2018-2020.

Ngày 29/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1291/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (Đợt 2). Như vậy, nguồn vốn hỗ trợ nhà ở xã hội cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ sẽ được Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện trong thời gian tới.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2101/BXD-QLN. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE