Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh
2/13/18 3:15 PM

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 15/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, quy định Ban quản trị chung cư được sử dụng con dấu. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Công an chưa có hướng dẫn về việc khắc dấu cho các Ban quản trị chung cư. Do đó, kiến nghị Bộ Công an sớm có hướng dẫn về quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các Ban Quản trị chung cư”. 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 304/BXD-QLN xin trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 22 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng thì việc đăng ký con dấu được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký quản lý con dấu.

Theo quy định tại điểm p khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu (gọi tắt là Nghị định số 99/2016/NĐ-CP) thì Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm đăng ký mẫu con dấu cho Ban quản trị. Hồ sơ đăng ký mẫu con dấu mới của Ban quản trị được thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 13 của Nghị định số 99/2016/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 304/BXD-QLN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_304-BXD-QLN_09022018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE