Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế
2/13/18 3:42 PM

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 15/BDN do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Theo quy định hiện hành, các công trình di tích Quốc gia đặc biệt và di sản văn hóa Thế giới được xếp vào công trình cấp đặc biệt và thuộc Dự án nhóm A. Tuy nhiên, việc xếp loại di tích cấp Quốc gia đặc biệt, di sản Thế giới được xét đến chủ yểu trên các yếu tố chính về văn hóa, lịch sử, đặc trưng kiến trúc và tính quần thể của các công trình. Nhưng khi xét yếu tố quy mô công trình, hạng mục công trình thì mức độ phức tạp của kết cấu công trình, quy mô diện tích...thì các công trình di tích hầu hết có quy mô rất nhỏ, kết cấu đơn giản (thông thường nhà 01 tầng đến 02 tầng, kết cấu gỗ, diện tích sàn không lớn). Vì vậy, kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, xếp các loại công trình di tích quốc gia đặc biệt — di sản văn hóa Thể giới cấp đặc biệt, nhằm giảm thiểu việc thực hiện các thủ tục hành chính trong quá trình đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các công trình di tích”. 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 332/BXD-GĐ xin trả lời như sau:

Trước đây, việc phân cấp công trình di tích căn cứ vào tiêu chí tầm quan trọng được quy định trong Phụ lục 1 Bảng 1.1 Thông tư số 10/2013/TT-BXD được Bộ Xây dựng ban hành ngày 25/7/2013. Trong quá trình thực hiện, việc phân cấp này đã bộc lộ một số hạn chế như các nội dung trong kiến nghị của Cử tri.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan đến phân cấp công trình xây dựng, căn cứ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các địa phương và Bộ, ngành trong đó có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, theo đó các vướng mắc mà Cử tri nêu trong kiến nghị đã được giải quyết.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 332/BXD-GĐ 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE