Phản hồi các kiến nghị
 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Công ty TNHH Ans Engineering & Construction
3/9/18 4:10 PM

Mới đây, Bộ xây dựng đã có công văn 413/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Công ty TNHH Ans Engineering & Construction. 

Sau khi nhận được Văn bản số 3044 KCNĐN-ĐT ngày 07/12/2017 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đề nghị góp ý kiến về cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Công ty TNHH Ans Engineering & Construction. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

1. Việc Nhà đầu tư là Công ty TNHH AJU Việt Nam (Hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600973013 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 13/3/2017) và Ông Lee Junhyuk quốc tịch Hàn Quốc đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Công ty TNHH Ans Engineering & Construction được xem xét theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; đảm bảo các quy định của Luật Thương mại và quy định của các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Một số lưu ý đối với Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Công ty TNHH Ans Engineering & Construction:

Hồ sơ Dự án cần bổ sung thiết kế sơ bộ theo quy định của pháp luật về xây dựng; các văn bản pháp lý có liên quan để đảm bảo cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án phù hợp với các quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện về hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản; đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật để được Nhà nước giao đất thực hiện dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Trong trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần lưu ý một số nội dung:

Quá trình chuẩn bị và thực hiện Dự án Công ty TNHH Ans Engineering & Construction phải tuân thủ quy định Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 413/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_413-BXD-HDXD_06032018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE