Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ(29/02/2024)

Các bộ, ngành, địa phương và thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong từng bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau.

Tìm theo ngày :