Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa VLXD nhóm 2 nhập khẩu theo QCVN 16:2023/BXD(09/04/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 01032024/CV ngày 19/3/2024, số 01022024/CV ngày 21/02/2024, số 01012024/CV ngày 26/01/2024 của Công ty TNHH Tủ bếp Cao Tiệp Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty) về việc vướng mắc trong việc kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng theo Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2023/BXD.

Tìm theo ngày :