Hướng dẫn về việc thực hiện quan trắc công trình

Thứ tư, 11/10/2023 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2552/VPQH-CQTI ngày 22/9/2023 của Văn phòng Quốc hội xin ý kiến về việc yêu cầu thực hiện quan trắc Nhà Quốc hội.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 4577/BXD-GĐ có ý kiến như sau:

1, Nhằm bảo đảm và duy trì sự làm việc bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng, căn cứ quy định tại Khoản I Điều 33 của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 06/2021/NĐ-CP) thì Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa công trình theo quy trình bảo trì công trình đã được lập và phê duyệt (nếu đủ điều kiện năng lực) hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện.

Trong trường hợp phát hiện thấy những yếu tố bất hợp lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình, gây ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng công trình; Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình được quyền điều chỉnh quy trình bảo trì và chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định tại Khoản 6 Điều 31 của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

2. Các trường hợp phải quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì được quy định tại Khoản 6 Điều 33 của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; việc quan trắc công trình trong quá trình khai thác, sử dụng được quy định tại Điều 4 của Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng.

Trong trường hợp công trình có yêu cầu về quan trắc hoặc phải kiểm định chất lượng, căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 34 của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực để thực hiện (trường hợp cần thiết chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có thể thuê tổ chức độc lập để đánh giá báo cáo kết quả kiểm định, báo cáo kết quả quan trắc).

Thời điểm, phương pháp và chu kỳ quan trắc đối với công trình có yêu cầu thực hiện quan trắc được quy định trong Quy trình bảo trì công trình theo quy định tại Mục 1) Khoản 1 Điều 31 của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4577/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)